Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Papeon s.r.o.,

sídlem: Široký Důl 141, 572 01, Česká republika,

IČO: 08180938, DIČ: CZ08180938,

zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 43914,

(dále jen „Prodávající“)

vydává s účinností od 1. 1. 2023 tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“) při nákupu zboží od Prodávajícího. VOP jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž odchylné ujednání ve Smlouvě má přednost před ustanoveními VOP. Obchodní podmínky Kupujícího nejsou součástí Smlouvy, a to i v případě, že je Prodávající výslovně neodmítnul.

 

 • Prodávající je podnikatel, který v rámci své podnikatelské činnosti prodává manipulační a stavební techniku, jejich součásti a příslušenství (dále jen „Zboží“).

 

 • Zákazníky Prodávajícího jsou podnikatelé a spotřebitelé.

 

 • Práva a povinnosti stran, která nejsou výslovně upravené ve VOP ani ve Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

 • Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu zároveň prohlašuje, že:
 1. je oprávněn smlouvu na nákup Zboží uzavřít
 2. veškeré údaje, které uvedl v objednávce, tak jsou pravdivé a závazné
 3. uzavřením smlouvy neporušuje žádné právní předpisy

 

 1. Předmět smlouvy

 

 • Prodávající se zavazuje Kupujícímu odevzdat Zboží, které je předmětem koupě dle uzavřené Smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje Prodávajícímu zaplatit ujednanou kupní cenu.

 

 

 • Uzavření Smlouvy (kupní smlouva) a objednávka

 

 • Smlouva je uzavřena:
 1. potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím bez jakýchkoliv dodatků a výhrad, omezení nebo jiných změn provedených ze strany Prodávajícího, a to do 30 ti dnů od přijetí objednávky. V případě, že objednávka bude přijata s výhradou, jedná se o novou nabídku ze strany Prodávajícího, kdy Smlouva je uzavřena akceptací této nové nabídky ze strany Kupujícího.
 2. oznámením o přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím bez jakýchkoliv dodatků a výhrad, omezení nebo jiných změn provedených ze strany Kupujícího, a to do 30 ti dnů od přijetí nabídky. V případě, že nabídka bude přijata s výhradou, jedná se o novou objednávku ze strany Kupujícího, kdy Smlouva je uzavřena akceptací této nové objednávky ze strany Prodávajícího.

 

 1. uzavřením písemné kupní smlouvy, převzetím Zboží Kupujícím nebo zaplacením kupní ceny Prodávajícímu, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy podle odst. a) nebo b) tohoto článku.

 

 • Kupující činí objednávku Zboží prostřednictvím e-mailu, nebo internetového rozhraní objednávek Zboží na webových stránkách Prodávajícího, určeného pro tyto účely. Kupující v okamžiku zaslání objednávky tímto potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, porozuměl jim a souhlasí s tím, že tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy.

 

 • Kupující uvede v objednávce údaje, které jsou nezbytné pro její vyplnění a odeslání prostřednictvím internetového rozhraní na webových stránkách.

 

 • Pokud Kupující objednává Zboží jiným způsobem nežli prostřednictvím formuláře na webových stránkách (emailem), uvede do objednávky alespoň tyto údaje:
 1. Identifikační údaje, tj název, sídlo, IČO, DIČ,
 2. Specifikaci objednávaného Zboží v takovém rozsahu, v jakém jej označuje Prodávající (druh, typ, provedení, velikost, atd)
 3. Množství objednávaného Zboží
 4. Místo dodání
 5. Preferovaný způsob dodání

Pokud by objednávka neobsahovala veškeré tyto údaje, avšak je z ní možné rozeznat identifikační údaje Kupujícího a předmět uzavírané Smlouvy, je objednávka i v této podobě závazná.

 

 • Objednávka přijatá Prodávajícím ze strany Kupujícího je závazná. Kupující je oprávněn provést změnu potvrzené objednávky, nebo objednávku zrušit pouze se souhlasem Prodávajícího. V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu vícenáklady vynaložené v souvislosti se změnou, nebo zrušením objednávky. V případě, že by náklady v případě zrušení objednávky nebyly vyčísleny jinak, činí jednorázový poplatek za zrušení objednávky částku ve výši 5 000 Kč, který má Kupující povinnost Prodávajícímu uhradit.

 

 • Pokud některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu.

 

 

 

 

 

 

 1. Dodací podmínky, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

 

 • Prodávající se zavazuje odeslat Zboží Kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u Zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Prodávajícího závazná. Informativní dodací lhůta, pokud není přímo uvedena, je 14 dnů.

 

 • Prodávající nenese odpovědnost vůči Kupujícímu za škody způsobené pozdějším odesláním nebo doručením Zboží z jakéhokoli důvodu. 

 

 • Pokud Kupující zvolí možnost osobního odběru, vyrozumí Prodávající Kupujícího emailem, jakmile je Zboží k odběru připraveno. Dodací lhůta se počítá od okamžiku potvrzení objednávky Kupujícímu do okamžiku, kdy Prodávající vyrozumí Kupujícího o tom, že je Zboží připraveno k odběru.

 

 • Pokud Prodávající zajišťuje pro Kupujícího dopravu, účtuje tuto dopravu Kupujícímu dle zveřejněného sazebníku, případně dle výše skutečných nákladů vynaložených za dopravu, které se Kupující zavazuje Prodávajícímu uhradit. Doba dodání od okamžiku připravení Zboží k odběru závisí na možnostech dopravce.

 

 • Dodání veškerého Zboží Prodávajícím Kupujícímu se uskutečňuje v režimu EWX, Polička 881, 572 01, Polička, Česká republika, provozovna Prodávajícího, INCOTERMS 2010. Doložka se vztahuje i na dodání Zboží Kupujícím, kteří mají sídlo podnikání, nebo předmět činnosti v České republice.

 

 • Kupující je povinen si Zboží převzít nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy je Prodávajícím vyrozuměn o skutečnosti, že má Zboží připravené k odběru. V případě, že Kupující tuto lhůtu k odběru Zboží přesáhne, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na úhradu skladného ve výši 200 Kč, za každý další započatý den skladování Zboží připraveného k odběru.

 

 • Jestliže je zaviněním Kupujícího nutné Zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než původně sjednaným způsobem, zavazuje se Kupující tyto další náklady uhradit. Prodávající si vůči Kupujícímu vyhrazuje jednostranně navýšit výši náhrady nákladů na dopravu, pokud by se ukázalo, že je zapotřebí použít jiný způsob přepravy nežli původně stranami odsouhlasený.

 

 • Při převzetí Zboží od Prodávajícího či od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a neporušenost Zboží samotného a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. Pokud Kupující sdělí Prodávajícímu tyto informace později, nebude mu žádný nárok přiznán.

 

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za Zboží včetně nákladů na dodání (výhrada vlastnického práva), nejdříve však převzetím Zboží.

 

 • Kupující nese nebezpečí škody na Zboží od okamžiku, kdy mu Prodávající sdělí, že Zboží je připraveno k odběru. Prodávající vyrozumí Kupujícího, že je Zboží připraveno k odběru do 5 dnů od okamžiku, kdy obdrží celou kupní cenu včetně souvisejících nákladů, jsou-li stanoveny, na svůj bankovní účet.

 

 • Pokud Kupující neuhradí sjednanou kupní cenu řádně a včas, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč a Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 

 

 1. Kupní cena a platební podmínky

 

 • Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní Smlouvy Kupující uhradí následujícími způsoby:
 • dobírkou v hotovosti při zaslání Zboží poskytovateli služeb;
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně;
 • zálohovou platbou;
 • Informace o Zboží, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého Zboží v internetovém obchodu. Ceny Zboží jsou uvedeny zvlášť bez DPH a s DPH. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje uzavření Smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • Veškeré prezentované Zboží umístěné v internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen Smlouvy na prezentované Zboží uzavřít.

 

 • Kupující se zavazuje Prodávajícímu, že mu uhradí celou částku kupní ceny včetně veškerých poplatků, jak si je strany ujednaly, ještě před odesláním Zboží, a to v případě, že se jedná o prodej manipulační a stavební techniky. V případě prodeje součástí a příslušenství lze Zboží zaslat i na dobírku. Cena veškerého Zboží je určena podle aktuálního ceníku Prodávajícího platného v době zaslání objednávky a informacích na internetových stránkách.

 

 • V případě platby dopředu je kupní cena splatná dle termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu a bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího. Pokud není mezi stranami dohodnuto jinak, činí doba splatnosti faktury 7 dnů.

 

 • V případě, že je v době uskutečnění zdanitelného plnění (den předání Zboží) nebo zaplacení ceny v účinnosti jiný právní předpis o účtování DPH než-li ke dni uzavření Smlouvy, je Prodávající povinen upravit dohodnutou cenu v souladu s novou právní úpravou.

 

 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

 

 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí Zboží.

 

 • V případě zálohové platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží dopředu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

 

 • Veškeré změny, včetně změn cen na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce zjevně chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si Prodávající právo tuto chybu, i po přijetí nabídky Kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je Smlouva uzavřena dodatečným souhlasem Kupujícího, v opačném případě Smlouva nebyla uzavřena.

 

 

 1. Zákaznický účet
 • Kupující může provést objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci, nebo bez registrace.

 

 • Na základě registrace Kupujícího provedené v internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání Zboží. Kupující může objednávat Zboží také bez registrace.

 

 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

 

 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 

 • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy nebo těchto VOP.

 

 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 • Práva z vadného plnění

 

 • Prodávající poskytuje Kupujícímu, který je spotřebitel, záruku za jakost na nové Zboží v délce 24 měsíců. U použitého Zboží poskytuje Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitel, záruku za jakost v délce 12 měsíců. Kupující spotřebitel s tímto souhlasí.

 

 • Prodávající poskytuje Kupujícímu, který je podnikatel, záruku za jakost na nové Zboží v délce 12 měsíců. U použitého Zboží neposkytuje Prodávající Kupujícímu, který je podnikatel, záruku za jakost. Kupují podnikatel s tímto souhlasí.

 

 • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo
 2. na odstranění vady dodáním chybějící věci nebo na odstranění vady opravou věci, nebo
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. na odstoupení od Smlouvy.

 

 • Při uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li Kupující si své právo z podstatného porušení Smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

 

 • Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, na základě odstoupení od Smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající má v takovém případě nárok oproti vrácení kupní ceny na započtení částky, která odpovídá výši opotřebení Zboží za dobu užívání Kupujícím.

 

 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy.

 

 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Pokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

 

 • Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději do tří dnů. Neoznámí-li Kupující své právo dle odst. 7.3. včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

 

 • Je-li Kupujícím podnikatel a bude-li uplatnění práv z vadného plnění posouzeno jako neoprávněné, má Prodávající právo na úhradu nákladů s tím spojených včetně přepravních nákladů, které Kupující uhradí Prodávajícímu do 14 dnů od jejich oznámení.

 

 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za stav provozních náplní a provádění pravidelné údržby manipulační a stavební techniky. Kupující proto bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá Kupujícímu za stav a údržbu, která měla být do okamžiku nájezdu příslušných motohodin na Zboží provedena. Z tohoto důvodu je kupující povinen zajistit si již po okamžiku převzetí Zboží údržbu na své vlastní náklady, a to v nejširším možném rozsahu. Pokud si Kupující nezajistí údržbu, tak nenese Prodávající zodpovědnost za případné vady stroje. Prodávající není povinen poskytnout Kupujícímu návod k použití stroje s plánem údržby. V případě, že si Kupující nezajistí tyto dokumenty, nese za to výhradní odpovědnost.

 

 • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen u manipulační a stavební techniky bezprostředně po jejich převzetí, nejpozději však před uvedením do provozu, zajistit provozní servis a údržbu (výměna oleje, filtrů, rozvodů) v nejširším možném rozsahu dle servisního plánu předepsaného výrobcem. Provozní servis provede odborná firma, která má oprávnění k provedení takového servisu od výrobce.

 

 • Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající nenese odpovědnost za stav motohodin u manipulační a stavební techniky, když skutečný stav motohodin nemá možnost s jistotou ověřit.

 

 • Kupující prohlašuje, že si důkladně stroj prohlédl a vyzkoušel, a jeho stav odpovídá stáří stroje.

 

 • Kupující spolu s projevem vůle směřujícím k uplatnění práv z vadného plnění vůči Prodávajícímu je povinen doložit následující podklady, aby bylo vůbec možné případný nárok Kupujícího posoudit z věcné stránky. V případě, že by tyto následně uvedené podklady Kupující Prodávajícímu nedoložil, Prodávající uplatnění nároku Kupujícího z tohoto důvodu zamítne. Nejpozději s informací ze strany Kupujícího o uplatnění práva z vadného plnění, doručí Kupující Prodávajícímu tyto informace a dokumenty:

 

 • Doložení provedení servisu v plném rozsahu dle servisního plánu výrobce ve stanovené lhůtě po převzetí.
 • Doložení provedení takového servisu odbornou firmou tedy firmou, která se prokazatelně v rámci své podnikatelské činnosti zabývá servisem a opravou manipulační a stavební techniky.
 • Kupující je povinen informovat Prodávajícího nejpozději do 3 dnů od okamžiku výskytu vady o této skutečnosti.
 • Doložení podrobné fotodokumentace, nebo video záznamu závady, pokud je možné tuto dokumentaci pořídit.

Kupující je povinen se zdržet zajištění opravy vady svépomocí a prostřednictvím třetích osob. Bez výslovného písemného souhlasu Prodávajícího nebude vadu před jejím ohlášením Prodávajícímu, ani po jejím ohlášení do okamžiku, než o tom rozhodne Prodávající zajišťovat. V opačném případě Prodávající Kupujícímu nárok z vadného plnění nepřizná. Kupující je povinen při zjištění skutečného charakteru vady s Prodávajícím aktivně spolupracovat.

 • Prodávající neodpovídá za vady:
 1. které mají původ v nevhodném užívání věci v rozporu s jejím účelovým určením, v nedostatečné údržbě, v nadměrném zatěžování, v souvislosti s nedodržením pokynů nebo doporučení uvedených při předání Zboží a podmínek pro provoz Zboží, informacích uvedených v instalačních a uživatelských příručkách, návodech na provoz a údržbu, apod.
 2. za vady na opotřebitelných částech věci či věcech (jejich částech) s omezenou životností. U použitého Zboží se záruka nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající proto není odpovědný Kupujícímu za vady Zboží, které se mohou objevit v souvislosti s provozem Zboží s ohledem na jeho stáří a počet najetých motohodin.
 3. za vady, pokud vada či poškození vzniklo mechanickým poškozením, opotřebováním, odřením, ošoupáním, poškrábáním zejména pohyblivých mechanických částí, dílů a prvků….
 4. za vady na věci nebo její části, na které byly Kupujícím provedeny změny nebo úpravy,
 5. za škody způsobené živelnými pohromami, zejména na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím atd. Pro tyto případy má Kupující možnost si sjednat pojištění.
 6. za vady vzniklé činností, v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v návodu k použití, používáním věci v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo určeno v dokumentech výrobce,
 7. za vady vzniklé neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o věc, poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou charakteru a parametrů.

 

 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

 

 

 

 • Odstoupení od Smlouvy

 

 • Kupující, který uzavřel Smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí 14 dnů - ode dne převzetí Zboží.

 

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.

 

 • Kupující si je vědom, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže Kupující mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího.

 

 • Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů vrácení zboží všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na bankovní účet Kupujícího, které Prodávajícímu uvede.

 

 • Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

 • Odstoupí-li Kupující od kupní Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal

 

 • Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu a s veškerým poskytnutým příslušenstvím. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv do doby převzetí Zboží Kupujícím. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího, je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu zpět již zaplacenou kupní cenu, a to bezhotovostně na bankovní účet Kupujícího. Pokud Prodávající odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu Kupujícího. 

 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy vždy, pokud Kupující poruší některou povinnost plynoucí mu z VOP, nebo ze Smlouvy.

 

 • Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků stranám Smlouvy ujednaná práva a povinnosti. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení a skladného dle VOP.

 

 1. Osobní údaje

 

 • Všechny informace, které Kupující při spolupráci s Prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud Kupující nedá Prodávajícímu písemné svolení, údaje o Kupujícím nebude Prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze Smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího Zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední Smlouvy mezi smluvními stranami.

 

 • Prodávající je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy zpracovat osobní údaje Kupujícího za účelem, aby mohl splnit povinnosti, které mu z uzavření Smlouvy plynou. Kupující je tímto informován o zpracování osobních údajů v nezbytném rozsahu.

 

 • Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů dále vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.

 

 • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

 • Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že rozhodným právem pro řešení sporů vzniklých a plynoucích z uzavřené Smlouvy je právní řád České republiky. V případě sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou věcně a místně příslušné soudy Prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

 • Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží výlučně Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich obsah bez výslovného souhlasu Prodávajícího.

 

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 • VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 • Nevynutitelnost, neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení VOP nebo Smlouvy nemá vliv na nevynutitelnost, neplatnost a neúčinnost ostatních ustanovení. V případě, že by se jakékoliv ustanovení VOP, nebo Smlouvy z jakéhokoliv důvodu ukázalo jako neplatné, platí pro takový případ ustanovení právního předpisu, které je svým obsahem neplatnému ustanovení nejbližší. Na výzvu kterékoliv ze stran je druhá smluvní strana povinna neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které odpovídajícím způsobem upravuje vzájemná práva a povinnosti stran a vystihuje jejich původní vůli.

 

 • Kupující odesláním objednávky souhlasí se zasíláním produktových informací od jejich odběru se může kdykoliv odhlásit.

 

Obchodní podmínky jsou platné dnem 13.03.2024.

Zpět do obchodu